Generalforsamling

Her finder du referater fra de tidligere generalforsamlinger de seneste år.

Generalforsamling 2024
Generalforsamling 2022
Ekstraordinær generalforsamling 2021
Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2020
Generalforsamling 2019
Generalforsamling 2018
Generalforsamling 2017
Generalforsamling 2016
Generalforsamling 2015

___________________________________

Generalforsamling 2022

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fraktion for Kliniske undervisere 09/02/2022.

Tilstede: Medlemmer af fraktionen for kliniske undervisere

 1. Dirigent: Ann Louise
 2. Referent: Nadia Ørbæk
 3. Formandens beretning

  Vi havde en ekstraordinær generalforsamling i sommeren 2021, hvor vi var nødsaget til at afholde virtuel generalforsamling. Der blev vedtaget vedtægtsændringer, så vi i fremtiden har mulighed for at afholde virtuelle forsamlinger samt ændring af indsendelse af forslag.  

  Fraktionen afsøger aktuelt muligheder for at ændre og opdatere funktionsbeskrivelsen. Vi ønsker at opdatere beskrivelsen, så den er i overensstemmelse med nutiden. Studieledere på UC’er bakker op om tiltaget.

  Vi har søgt støtte via Danske fysioterapeuter til processen. Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af Ann Louise Lunddahl (kommunal), Christina Vestergaard (privat praksis), Lars Engelst Petersen (regional), Birgit Clemmensen (psykiatri), Tobias (studerendes repræsentant) og Michael Poulsen (Danske fysioterapeuter). Funktionsbeskrivelsen vil tage udgangspunkt i samme model som er anvendt i kompetenceprofilen for fysioterapeuter ansat i en skadestue.

  Aktuelt er Fraktionen i planlægningsfasen med en temadag den 26/10 2022. Temadagen udspringer af et ønske om at bidrage til Fagkongressen i 2022 – dette var dog ikke muligt, hvorfor vi nu planlægger en temadag med fokus på de unge og overgange fra uddannelse til arbejdsmarked samt hvordan vi klæder de unge bedst muligt på til det. Dagen vil bestå af faglige oplæg og paneldebat mellem oplægsholdere.

  Projektet er støttet af Danske fysioterapeuter med marketing, vejledning. Region Syddanmark støtter økonomisk til moderator og lokaler. Fraktionen betaler oplægsholderne, som bl.a. vil være Noemi Katznelson (forsker i CEFU), Andreas Pihl Kjærsgaard (seniorforsker ved EVA).

  Del gerne budskabet om temadagen til kollegaer og ledere.

  Kliniske undervisere – gratis. Øvrige deltagere vil betale et beløb.  

  Medlemsantal ligger stabilt omkring 150 medlemmer.  

  Der afholdes flere kortere møder i bestyrelsen, da vi udnytter muligheden for online møder.

  Uffe siger: Tak for denne gang som formand og klinisk underviser, da han nu skal arbejde i Neuroform i Roskilde.

 4. Indkomne forslag

  Ingen indkomne forslag

 5. Regnskab 2021 og budget 2022

  Godkendt.

  Regnskab 2021 præsenteres af Agnes Engemann. Der er et overskud på 23.000 kr. Overskuddet skyldes blandt andet færre udgifter til møder, da det er afholdt virtuelt. Gebyrer og renter er nu 2500 kr. Derudover har der været udgifter til fagkongres i 2022.

  Aktuelt 205.354 kr. er aktuelt på kontoen. Vi afventer udgifterne fra fagkongressen og årsmødet.

  Budget 2022:

  Temadagen den 26/10 er en stor post i det nye budget på 130.000 kr. Bestyrelsen har godkendt at der kan anvendes op mod 130.000 kr. til oplægsholdere på temadagen i efteråret.

  Regnskab for 2021 og budget for 2022 godkendes på generalforsamlingen

 6. Fastlæggelse af kontingent

  Fastholder kontingent på 350 kr.
  Bestyrelsen har ingen ændringsforslag.  

 7. Valg af revisor og suppleant

  Bodil Thomsen er forsat revisor
  Agnes Engemann er forsat ansat til at afholde regnskab.

 8. evt.

  a. Bestyrelsesmedlemmer

  Jakob fra Sorø kommune og Nina fra privat praksis vælges ind i bestyrelsen.

  Der er aktuelt fem medlemmer i bestyrelsen. Vi mangler repræsentatner fra Næstved, Holstebro og Aalborg. På generalforsamlingen melder sig to repræsentanter som vælges ind fra Næstvedskolen: Jakob Rahbek-Slott Sorø kommune, Nina Foldberg Privat Praksis Sydsjælland.  

  De enkelte kliniske undervisere på de respektive skoler står selv for at levere repræsentanter til bestyrelsen. Det er svært at få kontakt til Aalborg og Holstebro skolerne, da tidligere medlemmer ikke har sikret nye repræsentanter.

  Bestyrelsen har mulighed for at supplere bestyrelsesmedlemmer. 

  b. Maibritt fra Haderslev
  Maibritt fra Haderslev gør opmærksom på, at når man har funktion som Klinisk underviser i fysioterapi kan man ikke få tillæg efter 10 års anciennitet, hvilket andre funktioner har mulighed for. Maibrit vil senge oplysningerne til Lars Engelst Petersen, som sikrer at dette tages op ved kravsindsamlingen til næste overenskomstforhandling
  Ergoterapeuter vil få samme oplysninger til ETF.

  c. Konstituering af ny bestyrelse
  Bestyrelsen vil indkalde til et konstituerende møde. Efterfølgende vil den nye formand fremgå af referatet.

Ekstraordinær Generalforsamling 2021

Referat af ekstraordinær generalforsamling og årsmøde i Fraktion for Kliniske undervisere 01/09/2021.

Tilstede: Medlemmer af fraktionen for kliniske undervisere

Dirigent: Uffe Holmsgaard Rasmussen

Referent: Sanne Frisch

Vedtægtsændring: Vedtægtsændringer gennemgået af formanden og enstemmigt vedtaget.

Evt.
Ideer til fraktionens bidrag til Fagfestivalen er blevet skrinlagt, da betingelserne og retningslinjerne fra DF ikke var forenelige med det vi fra Fraktionen havde ønsker om. I stedet planlægges et kursus sammen med kursusafdelingen i efteråret 2022. Emnet kommer til at omhandle:
Spændingsfeltet mellem de nye unge fysioterapeuter og arbejdsmarkedets krav og forventninger.
Matcher dagens uddannelse disse krav og vil den samlede pakke være attraktiv for begge parter?

Opfordring til alle medlemmer om at søge Fraktionen om økonomisk tilskud til afholdelse af faglige arrangementer. Fraktionen har godt med penge som gerne skal ud og arbejde. Et krav er at arrangementet er åbent for alle landets kliniske undervisere.

Jane fra Kolding kommune efterlyser medlemmer til fælles netværk omhandlende vestibulær stimulering. Man kan henvende sig til jaol@kolding.dk

Orientering om det netop afholdte repræsentantskab ved Lars Engelst og Ann-Louise Lunddahl.

Eftermiddagen blev anvendt til resten af årsmødet og et oplæg fra Lars Engelst om ”klar tale” som alle medarbejdere i region Syddanmark snarligt skal have undervisning i.

___________________________________

Generalforsamling 2021

Virtuel Generalforsamling for Fraktionen af Kliniske Undervisere 3/2-2021 kl. 16.00.

Der var 5 tilstede fra bestyrelsen og 2 udenfor bestyrelsen.

Ann blev valgt som dirigent
Agnes blev valgt som referent

Formandens beretning kan ses her.

Under indkomne forslag er der forslag om at nutidsgøre vedtægterne således at den digitale kommunikationsmulighed fx bruges ved indkaldelse til Generalforsamlingen. Se forslag til vedtægtsændringer her.
Vedtægtsændringerne bliver også fremlagt til ekstraordinært generalforsamling/årsmøde, som formodentligt bliver i august, hvis vi kan få lov til at mødes fysisk til den tid.

Regnskabet blev fremlagt og godkendt. Det kan ses her.
Bestyrelsen vil gennemgå forslag til brug af formue. Fx et tilskud til næste års fagkongres.
Der var påmindelse om at man lokalt kan afholde relevante kurser for kliniske undervisere og få tilskud til dette ved henvendelse til bestyrelsen.

Kontingent er uændret 350 kr. pr år
Agnes fortsætter som regnskabsfører
Bodil Thomsen fortsætter som revisor

Bestyrelsesarbejde: Ann Louise fortæller at der arbejdes på at få funktionsbeskrivelsen nutidsgjort.  Der er rettet henvendelse til SALS sektion, Danske Fysioterapeuters kontor i København og professionsuddannelserne. Hvis alle parter bliver inddraget kan funktionsbeskrivelsen forhåbentlig blive noget, som kan bruges konkret ved uoverensstemmelser mellem parter.

Der var ingen emner under eventuelt.

___________________________________

Generalforsamling 2020

Generalforsamling for Fraktionen af kliniske Undervisere  d. 29/1-2020
Referent Ann Louise Lunddahl.

 1. Præsentation af bestyrelsen.
 2. Formandens beretning
 3. Indkomne forslag

Der var ikke indkomne forslag, men en generel dialog.
Der opfordres til at medlemmerne organiserer relevante kurser for kollegerne (kliniske undervisere)
Der opfordres til at der fremover kommer et punkt til dagorden til generalforsamlingen hvor vi fortæller om hvad der sker på de enkelte UC´er.

 1. Fremlæggelse af regnskab og budget

Regnskab blev godkendt.
Revisor Bodil og Kasserer Agnes fortsætter.
Takst for transport i egen bil forbliver 3,50 kr./km.
Bestyrelsen har fri mulighed for at vurdere hvilke kurser, der skal afholdes og bevillige pengene dertil.
Der er forslag om at der holdes et ekstra kursus i august.

 1. evt.

Bestyrelsen indkalder Helge Sørensen til Kravsindsamling OK21 i forhold til anciennitetstillæg for kliniske undervisere i regionen, men ikke kommunalt.

Obs. på at kliniske undervisere med kandidatuddannelse ikke kan få diplomuddannelse i pædagogik.

 

___________________________________

Generalforsamling 2019

Referat fra generalforsamling 29.1.2019 i Fraktionen af Kliniske Undervisere i Fysioterapi.

Referent Lars Engelst Petersen

Formandens beretning v. Uffe Holmsgaard blev fremlagt og godkendt.

Fremadrettet vil det være et fokusområde for fraktionen at arbejde med vilkår - samarbejdsaftaler - og funktionsbeskrivelser for KUF’erne.

Der blev spurgt til lønstigningen til de kliniske undervisere, der træder i kraft pr. 01.04.2019 - se nedenstående.

Det regionale område:

https://www.fysio.dk/nyheder/nyheder-2018/regional-aftale-erfarne-fysioterapeuter-og-kliniske-undervisere-far-mere

Det kommunale område:

https://www.fysio.dk/nyheder/nyheder-2018/kommunal-aftale--loft-til-erfarne-fysioterapeuter-og-kliniske-undervisere

Kontrakterne mellem de kliniske undervisningssteder er til forhandling og under pres. Betalingen reduceres, og der tales om, at man som klinisk undervisningssted risikerer ikke at få betaling for perioden, hvis den studerende ikke består sin eksamen.

I debatten talte vi endvidere om hvad der kan gøres for de praktiserendes vilkår og aflønning. Christina Vestergaard, praktiserende og klinisk underviser i Kolding, inviteres med til det kommende bestyrelsesmøde i fraktionen d. 08.03.2019.

2 - Indkomne forslag:

Der er ikke indkommet forslag og bestyrelsen har heller ikke fremsat forslag.
Så punktet er hurtigt overstået.

3 - Regnskab og budget:

Der fremlægges revideret og revisorgodkendt regnskab.
Dette godkendes uden bemærkninger.
Lene Tanggaard, Rasmus Willig og Dorthe Birkmose foreslås som oplægsholdere til næste årsmøde.

4 - Eventuelt: Intet nyt fra Vestfronten!

Udover generalforsamling var der årsmøde hvor Marie Børresen og Svend Brinkmann kom og fortalte. Marie Børresen arbejder med fysioterapi i Masanga. Hun efterlyser undervisere på hendes fysioterapeutuddannelse dernede, hvis man skulle være interesseret i at høre mere om det foretagende, så kan man læse mere på deres hjemmeside masanga.dk eller kontakte hende på mail: marieborresen(snabel-a)masanga.dk.

 

 

 

Generalforsamling 2018

Referat fra generalforsamling 1.2.2018 i Fraktionen af Kliniske Undervisere i Fysioterapi

Referent: Jane Østergård Lundbæk

Dirigent: Uffe Holmsgaard

Formandens beretning v. Uffe Holmsgaard blev fremlagt og godkendt med få spørgsmål.

Budget v. Agnes: Fremlagt og godkendt med få kommentarer.
Formandens takkede kasserer, webmaster og revisor som alle fortsætter.

Evt.

Orientering v. Ann Louise Lunddahl om repræsentantskabsmøde i november, hvor der blev arbejdet med den nye arbejdsmarkedsmodel, der nu er vedtaget. Hvis der er nogen der ønsker yderligere information om processen kan Ann Louise kontaktes på anlc@kolding.dk

Der er en generel opfattelse i bestyrelsen om at fraktionen er blevet mere tydelig i Danske Fysioterapeuters regi og bliver lyttet til i højere grad end tidligere.

Uffe Holmsgaard og Lykke Østergaard sidder i en gruppe, hvor der kigges på hvordan reglerne omkring fravær i praktikken kan håndteres.

 

 

 

Generalforsamling 2017

 

Generalforsamling i Kolding.

Generalforsamling d. 18.01.17

Dirigent: Agnes Engemann

Referent: Jane Lundbæk

Formandens beretning er sendt ud.

Ingen kommentarer, men Uffe fremhæver det store arbejde der gjort generelt, men i særdeleshed af Ann i repræsentantskabet, hvor der har været to forslag på. Forslagene blev desværre ikke vedtaget, men der har været en god debat i den forbindelse.

Der opfordres fra bestyrelsen til at der deltages i workshop for klinisk undervisning i Ålborg d. 13/3-17 og at man tager den praktikbærende leder med. http://www.klinuvfys.dk/Kurser/Workshop-Kvalitet-i-fremtidens-kliniske-uddannelse-og-undervisning-/

Nyt der ikke fremgår af formandens beretning er, at de kliniske undervisere er presset i forhold til klinisk eksamen, idet der nogle steder er tolket, at eksaminationen skal foretages af UC undervisere.

En enkelt kommentar på dette fra Jens i forhold til at forholde sig kritisk til sit medlemskab af DF

Husk at der løbende er mulighed for orientering på hjemmesiden http://www.klinuvfys.dk/

Regnskab

Agnes fremlagde regnskabet.

Der står mange penge på kontoen (som vanligt), så det anbefales fra revisoren at der afholdes kurser og bruger pengene på det. Det er ikke hensigten med fraktionen at akkumulere midler.

Der opfordres bredt til de forskellige UC’er om at arrangere kurser. Kravet er dog at arrangementet er åbent for alle kliniske undervisere og at indholdet relevant for klinisk undervisning.
Det foreslås også at der bruges lidt ressourcer på at synliggøre fraktionen ved både internationale og nationale konferencer.

Regnskabet godkendes.

Indkomne forslag

Bestyrelsen er fremkommet med mindre vedtægtsændringer bl.a. vedrørende informationskanaler såsom hjemmeside og nyhedsbrev på e-mail. 

Forslagsændringerne er vedtaget og bliver skrevet ind på vedtægterne der kan findes på hjemmesiden.

Budget

Ikke de store ændringer

Budgettet godkendes

Revisor

Bodil Thomsen genvælges

Evt.

Der spørges til hvor mange medlemmer der er i fraktionen: Uffe redegør for at vi er ca. 150 ud af omkring 300 KUF på landsplan

Jens: Har på eget initiativ haft kontakt med Danmarks Lærerforening, der ikke vil udelukke at KUF’er måske skulle kunne blive medlemmer og lave overenskomstforhandlinger for os. Dette er foranlediget af en fornemmelse af ikke at blive hørt ved DF.

Uffe og Ann uddyber problematikken omkring klinisk eksamen. Dette emne drøftes videre og der kommer en beretning/nyhedsbrev, når bestyrelsen ved mere.

 

Generalforsamling 2016

 

Generalforsamling i Roskilde. Referatet står nederst.

Indkaldelse til generalforsamling i fraktionen af kliniske undervisere den 27-4-2016

Generalforsamlingen afholdes på Roskilde sygehus i Reumatologisk afdeling. Kl 15.00

Der indkaldes til generalforsamling med følgende dagsorden:
1 Godkendelse af referent og ordstyrer.
2 Godkendelse af dagsorden
3 Formandens beretning.
4 Godkendelse af regnskab
5 Fastlæggelse af periode for næste generalforsamling i 2017.
6 Evt.

Der vil være en beskeden forplejning under behandlingen af dagsordenen.
Efter de formelle handlinger (vi satser på ved 18 tiden) er tanken at dem der har lyst går ud og spiser middag i Roskildes pulserende aftenliv. (Restauranten vil blive bestilt efter antal tilmeldinger og vil være med rimelige priser)

Tilmelding til undertegnede på mail senest 26/4 kl 12.

Mvh
Uffe Holmsgaard Rasmussen
Formand i fraktionen af kliniske undervisere.
Ulr@regionsjaelland.dk

Referat

1. Godkendelse af referent og ordstyrer. Ann og Kirsten.

2. Godkendelse af dagsorden

- GF er proforma godkendt men skal godkendes ekstraordinært til årsmøde i
efteråret, da GF ikke er indkaldt rettidigt.

3. Formandens beretning.

4. Godkendelse af regnskab

Revisor foreslår at der afholdes 2 årlige kurser, da der er plads i budgettet til det.
Bestyrelsen fastholder at fraktionen afholder 1 årligt kursus da strategien foreløbigt har
vist sig at virke. Der er tiltagende deltager antal, men det er ofte de samme som
deltager. Flere kolleger oplever at det er svært at få fri til at komme med på kurset,
selvom det er betalt via medlemskontingent.
Bestyrelsen forfatter et skriv til grupperne om at det er muligt at selv arrangere et
kursus hvis man har særlige ønsker inden for vores rammer svarende til det
pædagogiske sigte, og man kan søge bestyrelsen om at dække gruppens udgifter.
Regnskabet er godkendt.

5. Fastsættelse af periode for næste generalforsamling

Det er nødvendigt at ændre i vedtægterne da vi ikke indkalder via danske
fysioterapeuters fagblad, men i stedet via deres elektroniske platform. Det skal
godkendes på den ekstraordinære GF til kommende årsmøde.
Bestyrelsen vil bestræbe sig på at indkalde til GF i jan/feb. Som beskrevet i vedtægterne.

6. evt.

Til efterårets årsmøde planlægges det at Jørgen Brandt (skoleleder for USCJ, fysioterapeutuddannelsen) vil fortælle om den nye studieordning.

 

Generalforsamling 2015

 

Referat af generalforsamling i fraktionen af kliniske undervisere i fysioterapi 2015

  Kolding Sundhedscenter d. 19.11.2015

 • Valg af dirigent og referent.

Dirigent: Agnes

Referent: Inger

Agnes erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt. Tidspunktet sidst på året passer dog ikke ift. vedtægterne

 

 • Formandens beretning.

    I bestyrelsen har vi været involveret ift. ny studieordning på fys-studiet. Vi har søgt indflydelse og haft et godt samarbejde med Danske Fysioterapeuter i den sammenhæng. Ann har været med i en af de tværfaglige gruppe omkring klinisk undervisning (gr. 8). Der har været mange teoretikere / undervisere og meget få praktikere i grupperne. Vi har skulle give en del feedback til DF på de skriftlige dokumenter udarbejdet i grupperne. Desuden har vi talt med DF om deres ønske om, at uddannelsen engang kan blive universitetsbaseret med turnusår. Ingen ved, hvem der i så fald skal have ansvaret for turnus.

     Catarina og Frederikssund sygehus er flyttet til UCC Hillerød, så det har givet plads til Inger fra Metropol. Vi mangler fortsat en fra Aalborg-skolen. Formanden præsenterer resten af bestyrelsen; Uffe fra Roskilde/Næstved, Ann fra Esbjerg/Haderslev , Kirsten fra Odense, Bente fra Århus, Jens fra Holsterbro. Agnes står for budget og regnskab.

    Ann sidder stadig som suppleant i hovedbestyrelsen, hvorfor vi får en del info derfra. Formanden henviser til en undersøgelse af dimmittender: 54 % af nyansatte har været omfattet af introduktionsordninger. Kun 78 % har haft alm. Løn i introduktionsperioden. Dette hænger godt sammen med, at DF har udtalt, at der uddannes for mange fysioterapeuter – vi uddanner til arbejdsløshed, hvilket kan være et problem ift. Løn og ansættelsesforhold. I salen er der diskussion omkring dette og  nogle udtrykker, at DF skal være mere aktive i bl.a. medierne ift. at skaffe nye jobs.

Folk er pressede ift. tiden på arbejdspladsen med den måde, vi gør det på (med fuldtidsansættelse til vejledning) sammenlignet med eks. Sygeplejersker.  Vi kæmper i bestyrelsen for vores forhold sammen med DF. Uffe gav udtryk for, at vi ikke kan have borgere / patienter, mens der er studerende – det er svært at have ansvar for begge dele. Husk at bruge UTH systemet ift. de studerende, så det er synligt, at det ikke bare er ukompliceret at have med studerende at gøre.

    Vores funktionsbeskrivelse fungerer stadig og kan bruges ved eks. forhandling.

UCC har ikke længere møder med fraktionen af kliniske undervisere.

Vi har set på vores egen lønudvikling – vi ønsker et uddannelsesløft og dermed et lønløft. Lektorgodkendelse eller lignende for kliniske undervisere er fortsat ambitionen for fraktionen. DF siger, at de er positive overfor dette.

 

 • Strategi for kliniske undervisere

158 medlemmer i fraktionen lige nu, hvilket er fint. Strategien med at afholde pædagogiske kurser har derfor haft effekt. 40 tilmeldt i år.  Strategien lægges ind på hjemmesiden.

 

 • Budget og regnskab

    Budget og regnskab kan downloades fra hjemmesiden. Der et godt styr på økonomien og i januar 2015 havde vi en formue på 82.000 kr. Vi skal forsøge ikke at akkumulere overskud. Regnskabet blev godkendt. Budget for 2015 godkendes også med et forventet underskud, selvom det ikke ser ud til at blive underskud. Vi må overveje et kursus på Sjælland. Der opfordres til, at hvis nogle medlemmer gerne vil arrangere et kursus på vegne af fraktionen, så er de velkomne. Det foreslås, at kunne det være på skift KUF´erne på skolerne, der kunne arrangere kurserne eller man kunne overveje 2 dages kursus.

Vi arbejder på at flytte kurset til 1. kvartal 2016 for at kunne se på budgettet for året som revisor foreslår.

Det foreslås fra salen at se på Lene Tanggard & Svend Brinckmann fra Aalborg universitet som foredragsholdere om uren pædagogik.

 

 

 • Kvalitetsudvikling af kliniske undervisere

Vi arbejder tæt sammen med Rene Andreasen i DF for at få samarbejde med Dorte Drachmann. Vi kan ikke kopiere sygeplejerskerne, men skal have en anden kvalitet.

 

 • Funktionsbeskrivelse for kliniske undervisere i privat praksis.

Kirsten fra Odense skolen fremlægger, at hun er i gang med at udarbejde en funktionsbeskrivelse som KUF i privat praksis. I Region Syddanmark er der sendt spørgeskemaer blandt KUF i praksis ud for at se på løn og ansættelsesforhold i praksis for at finde en ordning eller nogen anbefalinger ift. dette

 

 • Eventuelt.