Love og vedtægter

Love for Fraktionen af Kliniske Undervisere i Fysioterapi

Vedtaget på generalforsamlingen d. 9.10-71, med ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 4.11-72, d.13.10-76, d. 28.10-79, d. 31.10-81, d. 27.11-82, d. 1.12-84, d. 26.11-86, d. 3.10-87, d. 21.11-87, d. 3.12-88, d. 20.1-91, d. 16.2-92, d. 6.12-94, d. 29.1-95, d. 24.1-99, d. 25.1-01, d. 21.2-02, d. 30.1-03, d.1-03-13, 16-12-2021.

§ 1.

Fraktionens navn er : Fraktionen af Kliniske Undervisere i Fysioterapi.

§ 2.

Fraktionens formål er at varetage medlemmernes uddannelses-, overenskomst- og samarbejdsmæssige interesser. Bestyrelsen formulerer en langsigtet strategi og vision for arbejdet, der lægges på hjemmesiden. Strategien justeres i tråd med arbejdet og de politiske forandringer der måtte opstå.

§ 3.

Kliniske Undervisere i Fysioterapi, som er medlemmer af Danske Fysioterapeuter, kan optages som medlemmer.

§ 4.

Indmeldelse kan ske via hjemmesiden, under ”Medlemmer”.

§ 5.

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og opkræves af Danske Fysioterapeuter i januar / februar måned. Nye medlemmer indmeldt efter 1/7 skal kun betale halvdelen af det fastsatte kontingent. Kontingentet gælder for resten af kalenderåret. Kontingentrestance i mere end 3 måneder medfører eksklusion af fraktionen.

§ 6.

Udmeldelse sker via hjemmesiden under ”Medlemmer”, gerne med skriftlig begrundelse.

§ 7.

Generalforsamlingen er fraktionens højeste myndighed. Den er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Generalforsamlingen kan afholdes digitalt hvis en særlig situation påkalder det. Ændring af love eller vedtagelse af nye kræver 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. Lovændringer sendes som orientering til Danske Fysioterapeuter. Andre afgørelser træffes ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning skal foretages, såfremt et medlem forlanger det. Der kan dispenseres fra denne regel ved en evt. ”Digital afholdelse” såfremt der ikke over mediet kan skabes mulighed for en anonym skriftlig afholdelse. Kun personligt fremmøde giver stemmeret (dette gælder også digital tilstedeværelse). Der udarbejdes referat af generalforsamlingen, der efterfølgende sendes ud via fraktionens nyhedsbrev.

§ 8.
 
Ordinær generalforsamling afholdes èn gang årligt i januar / februar måned. Den indvarsles ved bekendtgørelse via Fraktionens nyhedsbrev og på fraktionens hjemmeside mindst 30 dage før generalforsamlingen.

Dagsordenen skal omfatte følgende:

Punkt 1: Valg af dirigent

Punkt 2: Valg af referent

Punkt 3: Formandens beretning

Punkt 4: Indkomne forslag

Punkt 5: Regnskab og budget

Punkt 6: Fastsættelse af kontingent

Punkt 7: Valg af revisor + suppleant

Punkt 8: Status for udvalg og valg til udvalg

Punkt 9 EVT

Ad. 3.

Formandens beretning fremlægges på generalforsamlingen og medsendes referatet efterfølgende. Det reviderede regnskab og budget for det kommende år, udsendes via nyhedsbrevet sammen med indkomne forslag (punkt 4), senest 5 dage før generalforsamlingen.

Ad. 4.

Forslag til behandling under punkt 4, må fremsendes (via mail eller skriftligt) til formanden senest 14 dage inden generalforsamlingen, og videresendes af fraktionen til medlemmerne senest 5 dage før generalforsamlingen via nyhedsbrevet.


§ 9.
 
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsens beslutning, og skal afholdes, hvis mindst 7 medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter motiveret krav herom.

§ 10.
 
Fraktionens bestyrelse varetages af en bestyrelse bestående af min. 6 – max 8 bestyrelsesmedlemmer. Hvis antallet af bestyrelses medlemmer ikke opfylder mindstekravet kan bestyrelsen selvsupplere indtil næste generalforsamling, under hensyntagen til den bedst mulige geografiske repræsentation.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges af de lokale grupper, med tilhørsforhold til de eksisterende uddannelses institutioner. (UCMetropol, UCC, UCSJ, UCL, UCS, VIA UC Aarhus, VIA UC Holstebro og UCN).

Valget gælder for 2 år af gangen. Genvalg kan finde sted. For hvert medlem vælges en personlig suppleant fra samme Uddannelses institutions gruppe af kliniske undervisere.

Vestdanmark (Jylland) har valg i ulige år mens Østdanmark (Fyn og Sjælland) har valg i lige år. Revisor og revisorsuppleant er på valg hvert andet år. Bestyrelsen har kompetence til, efter høring hos alle medlemmer, at tage beslutning i alle sager vedrørende uddannelses- overenskomst og samarbejdsmæssige interesser.

I fraværet af både bestyrelsesmedlem og suppleant skal der fra den lokale gruppe udpeges en kontaktperson, der kan fungere som bindeled med bestyrelsen. Navnet på kontaktpersonen meddeles bestyrelsens formand senest en måned efter generalforsamlingen. Kontaktpersonens funktion er at varetage kommunikationen mellem fraktionens bestyrelse og sin gruppe (gruppe=de øvrige Kliniske Undervisere i Fysioterapi tilknyttet samme skole, som er medlemmer af fraktionen).

Bestyrelsens øvrige opgaver består blandt andet af informationsformidling til og fra Danske Fysioterapeuter, henstillingsorgan til officielle myndigheder, informations- og erfaringsudveksling mellem skolerne, samt indbyrdes mellem fraktionens medlemmer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede, og den træffer sine afgørelser ved almindeligt flertal.
Bestyrelsen konstituerer sig selv på det første bestyrelsesmøde, efter generalforsamlingen, med formand, sekretær og kasserer. Meddelelse om valget bringes på DF’s hjemmeside under fraktioner og faggrupper. Til bestyrelsesmedlemmer udbetales diæter, rejsegodtgørelse og eventuelt tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med bestyrelsesmøder.

§ 11.

Fraktionen kan opløses af en generalforsamling, hvis ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer derfor. Fraktionens midler tilfalder Danske Fysioterapeuter som studielegat til fysioterapeuter, som ville have opfyldt betingelserne for medlemskab af den opløste fraktion.

Bilag til Love for Fraktionen af Kliniske undervisere

Formulering i § 10 om "bestyrelsens opgave som henstillingsorgan til officielle myndigheder" forudsættes forvaltet i henhold til kollegiale vedtægter punkt 1.4.

Paragraffen gengives : "De enkelte medlemmer må ikke uden forud indhentet samtykke fra Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse forhandle med myndigheder, institutioner eller virksomheder om sager, der generelt kan have betydning for standen, d.v.s. sager af faglig interesse ( fagets udførelse og uddannelsen ) samt sager af økonomisk interesse (arbejds- og lønvilkår )."