Fraktionens historie

Lige siden den første egentlige skole blev oprettet i 1884, har der været praktik i grunduddannelsen.

Praktikken foregik dengang på Københavns Kommunehospital, Skodsborg Badesanatorium og på private lægeklinikker. Fra 1902, hvor ’Teilmanns Kursus blev oprettet, var der også praktik på den dertil knyttede fysiurgiske poliklinik. Senere indførtes 4 måneders voluntørtjeneste på forskellige fysiurgiske afdelinger. Voluntørtjenesten blev obligatorisk i 1942. Det var læger, overfysioterapeuter og andre fysioterapeuter, der stod for vejledningen af praktikanterne (eleverne). Arbejdet var ulønnet eller honoreret med et ganske lille beløb fra skolen.

Første gang ”Instruktionsfysioterapeuter” nævnes ved navn, er i 1942! I 1942 ansattes 2 instruktionsfysioterapeuter; fru Dige Petersen og fru Doris Johnsen på poliklinikken tilknyttet Teilmanns Kursus. Vi skal helt frem til 1960 for at finde den første hospitalsansatte instruktionsfysioterapeut. Det var fru Anne Sofie Faber på Ortopædisk Hospital i Århus. (Århus-skolen havde instruktør-ordning helt fra skolens start.

I 1968 blev ”Teilmann-aftalen” indgået. Dette var en aftale mellem Indenrigsministeriet og DF, der sikrede, at instruktionsfysioterapeuten – ud over aflønning som afdelingsfysioterapeut – fik et årligt honorar fra Indenrigsministeriet (mindst 200 kr. pr. måned), samt forpligtede instruktøren til at undervise op til 5 praktikanter, deltage i møder med skolen og holde sig orienteret om undervisningen på skolen. Denne aftale har dannet baggrund for senere aftaler om praktik for landets øvrige skoler.

Fraktionen
For at kunne være med i lønforhandlinger (vi var jo udenfor hospitalsoverenskomsten) – fandt instruktionsfysioterapeuterne det nødvendig at forene sig. Den 09.10.71 stiftedes ”Fraktionen af fysioterapeuter knyttet til fysioterapiskolerne”. Til den stiftende generalforsamling deltog 33 instruktionsfysioterapeuter og 1 undervisningsassistent. Fraktionens formål blev at varetage medlemmernes uddannelses-, overenskomst- og samarbejdsmæssige interesser. Som medlemmer kunne optages skoleledere, undervisningsassistenter og instruktionsfysioterapeuter. Bestyrelsen skulle dengang som nu repræsentere flest mulige skoler. Kontingentet var kr. 50 årligt. I 1976 meldte skolelederne og undervisningsassistenterne sig ud af fraktionen, men fraktionens oprindelige navn blev bibeholdt.

I 1982 blev fraktionens navn ændret til ”Fraktionen af Instruktionsfysioterapeuter”. I 2001 ændres (på baggrund af den nye bekendtgørelse om uddannelse af fysioterapeuter) stillingsbeskrivelsen til kliniske undervisere (i daglig tale bruges betegnelsen KUF), og derfor ændres fraktionens navn til ”Fraktionen af Kliniske Undervisere i Fysioterapi” i 2003. Der har været et stigende antal medlemmer – fra starten 34 til ca. 115 i 2003.

Praktikaftaler
I 1981 blev der indgået praktikaftaler mellem Indenrigsministeriet og amterne (uden deltagelse af DF). Aftalen skulle sikre ensartede praktikforhold landet over m.h.t. antal praktikanter pr. instruktionsfysioterapeut og m.h.t. instruktionsfysioterapeuternes ansvars- og funktionsområder.

Desuden forpligtede amterne sig til at modtage et bestemt antal fysioterapeutstuderende i halvdagspraktik, som Indenrigsministeriet til gengæld skulle betale for. I 1985 blev praktikaftalerne revideret og Indenrigsministeriet blev afløst af Undervisningsministeriet. I december 1991 blev praktikaftalerne opsagt af Undervisningsministeriet med virkning fra 1.januar 1993. Målet med dette var ministeriets ønske om at indføre lønnet praktik i stedet for den nuværende instruktørordning.

Udover at have betydning for uddannelsens kvalitet, ville dette også betyde fyring af instruktionsfysioterapeuterne og menige fysioterapeuter. Efter lange forhandlinger og mange møder faldt de nuværende praktikaftaler på plads i 1994. Lønnet praktik blev det som bekendt ikke, men de nye aftaler medførte en væsentlig økonomisk forringelse for praktikstederne i forhold til tidligere.
I forbindelse med overgang til bacheloruddannelse bliver praktikaftalerne opsagt i januar 2003. De nye aftaler har gjort økonomien endnu strammere for praktikstederne. Der er mulighed for at genforhandle aftalerne, idet praktikaftalerne kan opsiges med 1 års varsel.

Funktionsbeskrivelse
I 1982 blev ”Stillingsbeskrivelse for instruktionsfysioterapeuter” godkendt af DF og Fraktionen af overfysioterapeuter. Denne blev senere revideret og godkendt af DF’s hovedbestyrelse i 1991. På baggrund af den nye bekendtgørelse om uddannelse af fysioterapeuter i 2001, godkendes på generalforsamlingen for Fraktionen af Kliniske Undervisere i Fysioterapi 2003 ny ”funktionsbeskrivelse for Kliniske Undervisere i Fysioterapi”. Denne revideres igen på generalforsamlingen i 2004.

Overenskomst
Den 01.04.83 kom instruktionsfysioterapeuterne ind i hospitalsoverenskomsten efter flere års mange, lange og svære diskussioner, og Teilmann-aftalen bortfaldt. Prisen var bortfald af en ”nøgle”, der hidtil havde udløst 2 instruktører ved 6 studerende – og i stedet indførelse af en ”10%-regel”, som har været diskuteret lige siden, fordi den er uklar og svær at bruge i praksis. Uddannelse: Siden 1984 har der været afholdt kursus i forbindelse med den årlige generalforsamling. Kurserne har overvejende været med pædagogisk indhold. De senere år har kurserne været 2-dages internat kurser. Planlægningen af kurserne går på skift mellem skolerne.

Samarbejde
Fraktionen har gennem årene udpeget medlemmer til diverse udvalg i DF, f.eks. Forhandlingsudvalget og Uddannelsesudvalget (nuværende nedlagt). Endvidere ad hoc udvalg f.eks. vedr. videreuddannelse, cirkulærearbejdet om grunduddannelsen, projektgruppe vedr. ændret praktiktilrettelæggelse (praktik i primærsektoren) og DF’s baggrundsgruppe i forbindelse med ministeriets ønsker om lønnet praktik i 1993. Fraktionen deltager desuden i et årligt Kontaktforumsmøde med skoleledere, overfysioterapeuter, praktiserende og DF. Ligeledes deltager fraktionen i 2 årlige møder mellem DF og fraktioner/faggrupper/fagfora. Endelig er fraktionen et forum for udveksling af erfaringer og informationer mellem kliniske undervisere fra de forskellige skoler.

Det fraktionen stadig arbejder mest med er forskellige problemer i forbindelse med kliniske underviseres arbejdsbetingelser og ansættelsesforhold. Først og fremmest det forhold, at vi i realiteten har 2 arbejdsgivere: skole (Undervisningsministeriet) og klinisk undervisningssted (amt/kommune/privat praktiserende). De har forskellige interesser, og vi sidder i klemme midt i mellem.

Kilder:
Hovedopgave ”Instruktionsfysioterapeutens arbejdsbetingelser” af Else Nielsen.
Fraktionens bestyrelsesmapper.
DF’s jubilæumsskrift 1918-68
Betænkning om uddannelse af terapiassistenter nr. 331,1963
Betænkning om uddannelse af ergoterapeuter og fysioterapeuter nr. 919,1981
Ny bekendtgørelse om uddannelse af fysioterapeuter 2001

Udarbejdelse
Historien er udarbejdet september 1990 af Lisbeth Rønn, Grete Møller og Elisabeth Østergaard. Revideret december 1995 af Grethe Kure, Revideret februar 2004 af Lene Vig Lehmann og Lise Haldrup.