Referater 2017

Referat 28.03.17

Referat 16.06.17

Referat 21.09.17

____________________________

 

Referat bestyrelsesmøde 28.03.17

Mødested og tid: Kolding kl. 10-14
Deltagere:
Kirsten, Ann, Jens og Lars.
Bemærkninger: Afbud fra Uffe. Med via tlf. Catharina og Inger.
Referent: Ann Louise Lunddahl

 • Workshop om kvalitet i klinisk undervisning

Kirsten, Lars og Ann refererer fra workshoppen der blev afviklet mandag d. 13/3:

Den generelle oplevelse fra Kirsten, Lars og Ann er at der var forventninger om noget andet end det workshoppen reelt handlede om. Vi tænker at det konstruktive outcome kunne være at ledelse netværket og danske fysioterapeuter nu hører det samme som der er blevet problematiseret igennem flere år.

 • Gennemgang af nyt undersøgelsesresultat udsendt af Danske fysioterapeuter d. 15/3. Hvordan forholder vi os til resultatet?

Uffe nærlæser undersøgelsen og vi diskuterer resultatet via mail. Jens siger at den mangler akademisk flyvehøjde.

 • Den nye eksamens bekendtgørelse:

Vi mangler et juridisk grundlag for den nye bekendtgørelse ift.  hvem der explicit har hvilke rettigheder og hvilke myndigheder til eksamen. Det er uklart i den nye bekendtgørelse. Ledere fra forskellige regionsafdelinger er i færd med at udfærdige et brev som problematiserer det faktum, at det juridiske grundlag er uklart. Ideen om at vi eksaminerer sammen er god, men hvem der kan tage et ansvar for afviklingen af eksamen, det er et spørgsmål om hvor myndigheden ligger.

 • Forberedelse til møde med Danske fysioterapeuter d. 26/4 2017

Hvordan forholder danske fysioterapeuter sig til at behovet for højere grad af akademisk kunnen i klinisk praksis og kliniks praksis på campus? Det skal formaliseres at vi deltager til hinandens eksamen fx intern prøve på modul 9, eller modul 6 på UCSJ.

Vi skal have danske fysioterapeuter til at lægge sig i selen for at få udspecificeret ansvar og myndighed, rettigheder og pligter i ft. den nye eksamensbekendtgørelse.

Vi vil gerne have Ann Sofie Orths vurdering af emnet. Vi kontakter René Andreasen for udvidelse af punktet omkring den nye eksamensbekendtgørelse og beder Karen Langvad om Ann Sofie Orths deltagelse, samt at punktet fremrykkes til først på dagsordenen.

Vi skal tale om danske fysioterapeuters prioritering af uddannelse, løn og ansættelsesrammer for de kliniske undervisere som lovet til rep.møde i ft. OK18.

 • Husk! Bestyrelsens medlemmer sender hver et billede til Agnes som hun kan lægge op på hjemmesiden.
 • Opsamling på årskurset:

Muligt emne til næste kursus; Charlotte Glintborg leder af rehabiliteringspsykologi kandidatuddannelsen på Aalborg sygehus. Hvordan lærer vi de studerende at lave bio psykosocial rehabilitering?

 • evt.

____________________________

Referat bestyrelsesmøde 16.06.17

Bestyrelsesmøde i fraktionen. 16.06.17. SCK kl. 10-14

Deltagere:
Jens, Lars, Uffe, Catharina, Ann.
afbud fra Kirsten og Inger.

Dagsorden:

Opsamling på pkt. fra sidst

 • Gennemgang af nyt undersøgelsesresultat udsendt af Danske fysioterapeuter d. 15.3. Hvordan forholder vi os til resultatet?

Uffe nærlæser undersøgelsen og vi diskuterer resultatet via mail.

Der er nogen usikkerhed omkring validiteten af undersøgelsen. Først og fremmest fordi undersøgelsen ikke er nået ud til alle. Selvom der er en høj svarprocent, så er der høj udskiftning blandt KUFfer. Ikke-medlemmer er ikke adspurgt antages det. Det er svært at konkludere noget konkret da flere formuleringer er for vage til at give et faktuelt overblik. Vi ønsker og håber at blive inddraget næste gang man vælger at lave en undersøgelse, så undersøgelsen kvalificeres efter behovet.

 • Gennemgang af møde med danske fysioterapeuter

Bestyrelsen gennemgår referatet fra Dfysio dateret til den onsdag d. 26.4.17. Vi fokuserer på de handlingsforslag som udløb af workshoppen for kvalitet i klinisk undervisning samt diskussion omkring eksamensbekendtgørelsen.

Uffe arbejder videre med kontakten til uddannelses- og forskningsministeret.

 • OK 18

Bestyrelsen ønsker at alle medlemmer indsender følgende forslag i kravsindsamlingen;

1.
Vi ønsker en synliggørelse og en anerkendelse af, at man som klinisk underviser har en særlig ekspertise. Dette kendes f.eks fra visitatorordningen, hvor der er en højere lønmæssig indplacering.
Et bud på hvad man kan formulere ved kravsindsamlingen i sensommeren kunne være indplacering et løntrin højere.
Dette kunne evt. knyttes til anciennitet (f.eks 2/3 år i stillingen), så erfaring som klinisk underviser bliver tilgodeset.
Argumentet for dette er, at man ellers som klinisk underviser står uden muligheder for en positiv lønudvikling.

2.
Danske fysioterapeuter påtog sig opgaven ved sidste repræsentantskabsmøde at arbejde for at de kliniske underviseres uddannelsesniveau skulle hæves til et højere niveau end det nuværende. For at synliggøre fordelene ved netop et højere uddannelsesniveau bredt i gruppen af kliniske undervisere kan der åbnes op for muligheden for at de kliniske undervisere som allerede nu har en master eller en kandidat ville kunne blive lektorbedømt. Den nye mulige stilling som ekstern lektor kan være et supplement, men kan ikke gå i stedet for det som dette forslag lægger op til, da klinisk undervisning indeholder andre former for læring – nemlig praksislæring og dermed andre læringsaktiviteter. Vi er ikke interesserede i at skulle holde foredrag i auditorier på campus, men ønsker at højne det vi gør i forvejen – i praksis.

3.
At der arbejdes for ensartethed i løn- og ansættelsesforhold samt rammerne for kliniske undervisere i de forskellige sektorer. Det gælder mellem kliniske undervisere internt i kommune, regioner og praksis sektor såvel som på tværs af sektorerne.

Trinskalaerne i kommuner og regioner, samt indplaceringerne er ikke fuldt sammenlignelig.
Der bør arbejdes på at sikre at to mennesker der laver det samme arbejde med den samme grad af ansvar har den samme løn og ansættelsesforhold (I udgangspunktet). Lokale aftaler og behov kan selvfølgelig ændre dette.

 • Årsmøde. Mulige emner samt planlægning af dato(er).

Forslag:
Charlotte Glintborg leder af rehabiliteringspsykologi kandidatuddannelsen på Ålborg sygehus. Hvordan lærer vi de studerende at lave bio-psykosocial rehabilitering?

Katrin Hjort - Institut for pædagogisk sociologi - DPU
"Hvad er en profession og er det noget at stræbe efter??"

Svend Brinkmann om motivation og læring!!??

Ann undersøger om sociolog og ungdomsforsker fra det nationale forskningscenter for velfærd Jeanette Østergaard vil fortælle om de nye unge og Jens undersøger ang. Charlotte Ølgård. Vi prøver ang. uge 5.

 • Der er på det ny "supersygehus" i Skejby ikke rum til de studerende - der er "bobler" hvor man kan sidde, men det er ikke fast og kan ikke bookes!

Skolerne er langt hen ad vejen bare interesserede i at få aftalerne i hus og f.eks. på private klinikker kan det måske være vanskeligt, hvis der er meget håndfaste krav til lokaler til de studerende!

/ Lars

Der er konsensus om at ordentlige rammer for klinisk undervisning indebærer et privat rum da læring forudsætter tryghed. Det er noget vi kan italesætte overfor UCerne.

 • Der skal findes en ny rep for UCL. Kirsten trækker sig pga. jobskifte. Ann kontakter de kliniske undervisere fra UCL og undersøger hvem der vil træde i stedet.
 • evt.

____________________________

Referat bestyrelsesmøde 21.09.17

Mødereferat
Bestyrelsesmøde i fraktion for kliniske undervisere i fysioterapi d. 21/09/17

Deltagere

Sanne, Lars, Uffe og Ann
Fraværende
Catharina, Inger og Jens

Referat

1. Sidste nyt fra UC'erne og kollegerne
- der er forskel på hvordan man forholder sig til mødepligt på de enkelte UC'er og om det er forbundet med betaling når de studerende skal ekstra ud i erstatsningspraktik

2. Planlægning årskursus
Vi har planer om Charlotte Glintborg og Jens Olesen kommer og fortæller om; hvorfor laver vi ikke psykosocial orienteret fysioterapi og rehabilitering? Og hvorfor ved vi ikke hvad fysioterapi er?
Desuden arbejder vi videre med at få Svend Brinkmann til at tale om nutidens unge.

3. OK 18
De kliniske undervisere i ergoterapi er blevet opfordret til at indsende et skriv der ligner vores betydeligt, til deres kravs indsamling. Det kan vi kun være tilfredse med.

4. Fagkongres 18 / generalforsamling
Vi indkalder til åbent bestyrelsesmøde i den forbindelse.