Mødeaktivitet

Her kan du få et overblik over samarbejdet mellem den kliniske underviser og det uddannelsessted, som praktikstedet har kontrakt med

Esbjerg

 • 4 årlige "Øst-/vestmøder. Øt mødes i Haderslev på UCSyd campus og Vest mødes i Esbjerg UCSyd campus. Møderne er for kliniske undervisere med deltagelse af praktikkoordinator. 1 gang årligt deltager skoleleder
 • 2 årlige internatdage – fælles for lærere og kliniske undervisere. Lægges oftest i marts-april, hvor det "generer undervisningen mindst". Temaer som f.eks. smerte eller andet.
 • 1 gang årligt mødes skole og ledere minus kliniske underviser Mindre arbejdsgrupper efter behov med deltagelse af kliniske undervisere

Århus

 • 4 årlige heldagsmøder for kliniske undervisere. Repræsentanter for Skolen kan tilkaldes efter behov
 • 1 temadag i august for lederei praktikken, Skole/lærere, kliniske undervisere. Skolen er ansvarlig og initiativtager og står for evt. betaling af underviser
 • 1 (– 2) dag i januar for kliniske undervisere som kursusdag. Kliniske undervisere betaler selv (600-800 kr.)
 • Samarbejdsudvalg med ledere fra praktikken, skoleleder og 2 lærere og 3 kliniske undervisere og 2-3 studerende. Fokus på opgavekoordinering, 2-4 møder årligt á 2 timer
 • Eventuelle arbejdsgrupper og ad hoc-grupper m. lærere/kliniske underviser- repræsentanter.
 • Supervisionsgrupper for kliniske undervisere mødes 2 – 5 gange årligt.
 • Hvert år er der  2 dages intro for nye kliniske undervisere – 1 klinisk underviser repræsentant i denne gruppe

Næstved
 • 1 gang om måneden møde for kliniske undervisere – halv- eller heldagsmøde. Der kan være deltagelse ved repræsentanter fra Skolen og mødet kan have form af temamøde
 • Evt. møde v. ledere, skole og kliniske undervisere
 • Diverse arbejdsgrupper, f.eks. ”skrivegrupper”, ”arbejdsjournal-grupper
 • August-temadage ca. 3 dage, løse temadage fælles med Skole, hvor det er Skolens ansvar at arrangere, eksempelvis fokus på indførelse af ny uddannelse
 • Supervisionsgrupper, alle kliniske undervisere som ønsker det er tilknyttet en gruppe 
 
Holstebro
 • 1 gang om måneden møde for kliniske undervisere og med deltagelse fra uddannelsen samt rektor. Møderne er heldags og med fast dagsorden. Indhold er aktuelle opgaver, men kan også være med et fagligt tema og med henblik på udveksling mellem uddannelse og klinisk undervisning.
 • Diverse arbejdsgrupper
 • Møder mellem ledere, Skole og kliniske undervisere
 • Supervisionsgrupper
 
 
København
 • 1 gang om måneden møde for kliniske undervisere og repræsentant fra uddannelsen (praktikkoordinator og evt. rektor/uddannelsesleder) noget af tiden. Mødet er halvdags med fast dagsorden med faste punkter inkl. evt. fagligt indhold efter behov/plads.
 • 2 gange årligt (i januar og juni) ca. 2 temadage (hel- eller halvdags) med vekslende fagligt indhold, men altid inkl. ½ dags selvevaluering. Møderne er for alle kliniske undervisere, men kan opdeles efter hvilke semestre/moduler vi har.
 • August-seminar 4 dage (+ 1 dag til almindeligt klinisk underviser-møde) med gennemgående fagligt/pædagogisk tema (evt. balance, mangfoldighed, forandring eller lignende). Seminaret arrangeres i samarbejde med kliniske undervisere fra Skodsborgskolen og en repræsentant for teoriunderviserne. Det tilstræbes at have en fælles dag for teori- og kliniske undervisere.
 • Diverse arbejdsgrupper – såvel faste som ad-hoc. Aktuelt faste: Styregruppe (arrangerer de månedlige møder), kompetenceudviklingsgruppe (kan stå for en halvårlig temadag), Modul-gruppe (med til at beskrive klinisk undervisning mm. i ny uddannelse), intro-gruppe (med til det (næsten) årlige introkursus på 2 dage for nye kliniske undervisere), Udvekslingsgruppe, SPS-gruppe, Motorisk læring i klinisk undervisning.
 • Supervisionsgrupper
  
 
Aalborg 
 • Pædagogiske møder: 2 møder om året - 2¼ time pr. gang. Desuden afholdes 1-2 pædagogiske dage hvert år. Formål: At have et forum, hvor de kliniske undervisere gennem bl.a. erfaringsudveksling kan få inspiration til udvikling af deres pædagogiske praksis.
 • - At fremme en fælles forståelse for eller afklaring omkring centrale begreber, der har betydning for vores praksis.
 • Klinisk underviser-møder: 4 møder om året. 2 ¼ time pr. gang
 • Formål: At informere, diskutere, beslutte og evaluere forhold, der vedrører den kliniske undervisning samt grund- og videreuddannelsen.
 • Fælles Undervisermøde: 2 møder om året. Varighed: Mødet placeres Kl. 09.45 – 14.15. Formål: At orientere / være i dialog og tage beslutninger omkring faglige, pædagogiske samt planlægningsmæssige forhold i relation til uddannelsesinstitutionen og den kliniske undervisning.
 • Teoretisk / klinisk undervisermøde: 4 møder om året. Placeres samme dag som fælles undervisermøde. Mødet placeres kl. 0830 – 09.45. Formål: At sikre kontinuerlig kontakt mellem de teoretiske undervisere og den kliniske underviser, så de studerendes uddannelsesforløb koordineres bedst muligt. Mødet giver mulighed for, hvis særlige forhold taler for det, at diskutere den enkelte studerende, og finde frem til hvorledes den studerende hjælpes bedst fra både skolens og det kliniske undervisersteds side.
 • 2 dages seminar: Afholdes i august, hvor diverse faglige og pædagogiske emner fra både praktikstederne og skolen tages op. Orientering fra Studiechef indgår også heri.
 • Desuden etableres diverse arbejdsgrupper internt i kuf gruppen men også sammen med de teoretiske undervisere. 
 
Odense
 • 3 årlige heldagsmøder for kliniske undervisere med fast dagsorden. Formålet er at orientere, drøfte og beslutte forhold der vedrører den kliniske undervisning. 
 • 2 årlige samarbejdsmøder for kliniske undervisere og praksiskoordinator. Møderne er halvdags med fast dagsorden. Formålet er at drøfte ansvar i forbindelse med kliniske undervisningsforløb, evaluere og udvikle samspil mellem teori og praksis. Sidste del af et af møderne kan efter behov foregå sammen med studierektor og lederne for de kliniske undervisningssteder. 
 • 2 pædagogiske dage for kliniske undervisere, fysioterapiundervisere og studierektor. Formålet er videndeling om konkrete forhold vedrørende undervisningen mellem de kliniske undervisere og fysioterapeutunderviserne. Emne og indhold planlægges ud fra aktuelle ønsker fra de implicerede grupper. 
 • Fysioterapeutuddannelsen tilbyder et 2 timers infomøde relateret til hvert modul. Formålet med mødet er at orientere og drøfte indholdet af den kliniske undervisning og den kliniske undervisers ansvarsområde. Ud fra deltagernes ønsker gives der også undervisning som er relateret til det enkelte modul. 
 • Fysioterapeutuddannelsen tilbyder at arrangere 2 kursusdage årligt for de kliniske undervisere. Emner og tid aftales med praksiskoordinator. 
 • Landsmøde for 2 kliniske undervisere fra hvert uddannelsessted. Foregår hvert 2. år i 2 dage. 
 • Fysioterapeutuddannelsen nedsætter udvalg efter behov. Ved opgaver der vedrører de kliniske underviseres funktioner, kan de indgå, f.eks. i forbindelse med fagbeskrivelses arbejde mm. 
 • Derudover er de kliniske undervisere på skift involverede via projekter som har betydning for praksis, eksempelvis dokumentation.